Kynologové na celém světě se při prezentacích na akce musí prokazovat Pracovní knížkou předváděného psa. Většinou se prezentují pracovní knihou své mateřské organizace.

Bez tohoto dokumentu se psovod nemůže zúčastnit žádné akce od vstupních zkoušek až po mistrovství světa. Pokud je jeho mateřská organizace členem mezinárodní organizace IRO, může psovod používat Pracovní knížku IRO. Do pracovních knížek jsou rozhodčí na všech kontinentech světa povinni zaznamenávat výsledky psů bez ohledu na jejich úspěšnost či neúspěšnost. Knížky tedy poskytují ucelený přehled o výkonnosti každého psa po celý jeho život bez ohledu na to, v jakých oblastech zkušebních řádů se pohyboval. Výsledky jednotlivých startů se zaznamenávají v bodových hodnotách a výsledné známce, vycházející ze součtu všech absolvovaných disciplín. Každá disciplína musí být označena jménem a vlastnoručním podpisem rozhodčího, který ji posuzoval. Výsledky potvrzené mezinárodními rozhodčími jsou bezvýhradně uznávány všemi organizacemi světa.
Výcvik záchranných psů v z.s. K9 Rescue CZ je celoročně prováděn v intencích mezinárodního zkušebního řádu IRO a FCI, podle kterého fungují všechny záchranářské organizace v celém světě. Kromě něho cvičí psovodi podle českého zkušebního řádu, vytvořeného tehdejším výcvikářem SZBK Jaroslavem Sedlákem. Jeho základní text byl v konkurzním řízení proti textu předloženému tehdejším viceprezidentem svazu Zdeňkem Katolickým schválen komisí pro ochranu zvířat již v roce 1997 a od té doby se jím stále řídí záchranné brigády, začleněné v SZBK. V době schválení tohoto ZŘ byl SZBK jedinou záchranářskou organizací v ČR, a proto se pro jeho označení používal název „národní“, přestože by přesnější označení bylo „svazový“. Dnes po mnoha interních úpravách funguje jako interní zkušební řád SZBK. Odloučením ze svazu postupně vznikla řada dalších organizací, které pro svou potřebu disponují vlastními zkušebními řády.

Agresivita psa – Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení z akce a určení viníka v případě napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. 

Bázlivost psa nebo nechuť k práci – Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože o tuto činnost pes nejeví zájem. 

Ochrana psů – Pokud pes v průběhu akce začne kulhat nebo se nějak zraní, je rozhodčí rovněž povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s pitnou vodou, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

Účast na akcích pořádaných K-9 Rescue CZ není omezena ničím jiným, než pouze předepsaným věkem psa. Zúčastnit se tedy může každý zájemce o start bez ohledu na jeho členství.