Kynologové na celém světě se při prezentacích na akce musí prokazovat Pracovní knížkou předváděného psa. Většinou se prezentují pracovní knihou své mateřské organizace.

Bez tohoto dokumentu se pes nemůže zúčastnit žádné akce od vstupních zkoušek až po mistrovství světa. Pokud organizace nedisponuje vlastní knížkou, může psovod používat Pracovní knížku IRO. Do pracovních knížek jsou rozhodčí na všech kontinentech světa povinni zaznamenat výsledky psů bez ohledu na jejich úspěšnost či neúspěšnost. Knížky tedy poskytují ucelený přehled o výkonnosti každého psa po celý jeho život bez ohledu na to, v jakých oblastech zkušebních řádů se pohyboval. Výsledky jednotlivých startů se zaznamenávají v bodových hodnotách a výsledné známce, vycházející ze součtu všech absolvovaných disciplín. Každá disciplína musí být označena jménem a vlastnoručním podpisem rozhodčího, který ji posuzoval. Výsledky potvrzené mezinárodními rozhodčími jsou bezvýhradně uznávány všemi organizacemi světa.
Výcvik záchranných psů v z.s. K9 Rescue CZ je celoročně prováděn v intencích obou záchranářských zkušebních řádů. Především podle mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, podle kterého fungují všechny záchranářské organizace v celém světě, a dále podle českého národního zkušebního řádu, vytvořeného tehdejším výcvikářem SZBK Jaroslavem Sedlákem. Jeho základní text byl v konkurzním řízení proti textu předloženému tehdejším viceprezidentem svazu Zdeňkem Katolickým schválen komisí pro ochranu zvířat již v roce 1997 a od té doby se jím stále řídí záchranné brigády, začleněné v SZBK. V době schválení tohoto ZŘ byl SZBK jedinou záchranářskou organizací v ČR, a proto se pro jeho označení vžil název „národní“, přestože by přesnější označení bylo „svazový“. Doznal pouze doplňující změny (zařazení cadaveru, přidání zkoušek PJ a ZL a třetích stupňů terénních a stopařských prací), a v této podobě jej využívají nejen psovodi SZBK, ale i psovodi K9 Rescue CZ po svém odchodu ze svazu. Odloučením ze svazu postupně vznikly i další organizace, které disponují vlastními zkušebními řády.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY OBOU ZKUŠEBNÍCH ŘÁDŮ

Agresivita psa – Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení z akce a určení viníka v případě napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. 

Bázlivost psa nebo nechuť k práci – Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože o tuto činnost pes neprojevuje zájem. 

Ochrana psů – Pokud pes začne kulhat nebo se zraní, je rozhodčí také povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s pitnou vodou, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

Účast na akcích podle obou zkušebních řádů pořádaných K-9 Rescue CZ není omezena ničím jiným, než pouze předepsaným věkem psa. Zúčastnit se tedy může každý zájemce o start bez ohledu na jeho členství.