Každý člověk vstupem do jakékoli organizace přejímá dobrovolně všechna práva a povinnosti člena dotyčného spolku. Nejinak je tomu u záchranářů, u nichž nerespektování zásad může přinášet i životní rizika…

 

ZÁSADY DOBROVOLNÉ KÁZNĚ ČLENŮ K9 RESCUE CZ

 

Všechny informace závazné pro členy K9R jsou uváděny výhradně na webových stránkách K9 Rescue CZ, zejména konání akcí v Plánu činnosti. Podrobnosti ke každé akci jsou v interní sekci tohoto Plánu. Žádné jiné informace (např. v různých skupinách sociálních sítí) nejsou relevantní.

Každý člen i čekatel  členství  z.s. K9R má právo se zúčastňovat veškerého dění spolku včetně tréninků, nácviků, přednášek, ukázek činnosti a schůzí všech úrovní. Jediným požadavkem na účast je včasné elektronické přihlášení na konkrétní akci v interní sekci  Plánu činnosti.

Jednání výboru, stejně jako všechny ostatní akce K9R, jsou uváděna v Plánu činnosti a jsou přístupná veřejnosti z řad členů i čekatelů členství, příp. jiných hostů. Osoby, které nejsou volenými členy výboru, se mohou k projednávaným bodům vyjadřovat, ale nemají právo hlasovat.

Všechny tréninky speciálních cviků i poslušnosti jsou konány dvakrát měsíčně v areálu Londonka. Výjimkou jsou výjezdní tréninky uváděné v Plánu činnosti s udáním místa konání. Nácviky disciplíny poslušnosti při mimořádně nepříznivém počasí probíhají v kryté hale.

Pravidelné nácviky disciplíny poslušnosti v areálu Londonka budou v roce 2020 podle schváleného plánu činnosti v rámci kvalifikačního růstu členů K9R doplňovány krátkými odbornými přednáškami na témata úzce souvisejícími se záchranářským výcvikem.

Každý člen K9R má právo se zúčastnit všech záchranářských soutěží a závodů v tuzemsku i v zahraničí podle úrovně vycvičenosti svého psa. Podmínkou je včasné oznámení své volby výcvikáři nebo vedoucímu K9R ještě před odesláním přihlášky.

Účast na soutěžích a závodech má vycházet především z osobního plánu výcviku, který by si měl každý psovod sestavit sám nebo ve spolupráci s výcvikářem. Výcvikář musí mít k dispozici rámcový osobní plán každého psovoda, aby mohl včas plánovat termíny a akce K9R.

Všechny oficiální akce IRO jsou uváděny v ročním Plánu činnosti IRO. Pokud nejsou v plánu uvedeny, jedná se o akce tzv. „národní“, které sice nejsou pod garancí IRO, ale jsou rovněž kanceláří IRO po nahlášení jejich konání včetně delegace rozhodčího schvalovány.

Všechny oficiální tréninky K9R jsou uváděny v ročním Plánu činnosti K9R a je zajišťován jejich průběh kvalifikovanými instruktory. Pokud proběhne trénink bez uvedení v plánu, nelze jej prezentovat jako akci K9R, ale hlavně nesmí nijak narušovat vypsaný Plán akcí K9R.