Hlavním úkolem organizace K9 Rescue CZ vytyčeným pro rok 2018 byla v rámci schválené koncepce spolku příprava psů v oblasti vodních prací s prioritou vyhledávání utonulých osob.

Začátek listopadu tak byl teoreticky mezním termínem pro završení této koncepce uspořádáním zkoušek vodních prací, přestože poslední tréninky probíhaly v poněkud odlišném směru. Pravidelné listopadové soustředění bylo sice podle ročního plánu zaměřeno na práci v sutinách, ale jeho závěrečný den byl operativně vyčleněn pro zkoušky vodních prací. Při uplatnění zásady neznámého terénu, aby byla dodržena co nejvíce podobnost s praktickým zásahem, byly i podmínky těchto zkoušek včetně nevlídného počasí velmi autentické. Přes padesátiprocentní úspěšnost akce byly k vidění velmi kvalitní výkony, zejména v klíčové práci psů na volné vodní hladině. Obtížnější se kupodivu jevily práce v prohledávání pobřežního pásu, kde se patrně vlivem nárazových poryvů větru kumulovaly pachy nejrůznějších rušivých elementů. K dobrému šíření hledaného pachu pak rozhodně nepřispěla ani velmi nízká teplota vody. Vzhledem k tomu, že předcházející poslední týdny všech právě zúčastněných psovodů byly ve spolupráci s policií ve znamení dost vyčerpávajících praktických zásahů terénního charakteru, navíc většinou v dešti, jsou výkony psů na vodě více než obdivuhodné.

Technické vybavení K9 pro tento druh výcviku je především zásluhou sponzorů, ale i následným umem technika Radka při výrobě vymezovacích prostředků (bójek, praporků, ukazatelů větru apod.) již na velmi solidní úrovni. Je třeba si uvědomit, že tyto věci poměrně výrazně, i když převážně nepřímo, napomáhají k lepším výsledkům ve výkonnosti psů. Rozlehlý rybník v srdci Vysočiny tak byl dějištěm završení letošní koncepce K9 předvedením práce záchranných psů, kterou mohlo sledovat i mnoho procházejících laických diváků, ale i místních kynologů, které toto odvětví málokdy viděného výcviku velmi zajímalo. Výsledkem komunikace s nimi nakonec byla i nabídka nového terénu speciální výrobny, která bude ještě letos právě z důvodu neznalosti těchto prostor organizací K9 k závěrečné prověrce roku s chutí využita. Právě prvotní návštěva náročných terénů bez jakýchkoli tréninků je z pohledu prověrek jedním z nejdůležitějších aspektů. V součinnosti s příjezdem z domova na poslední chvíli, brzkým vstáváním, dlouhým čekáním v neklidném prostředí, nervozitou z akce a dalšími faktory silně ovlivňujícími její průběh, jsou nejprůkaznější prověrkou nejen momentální výkonnosti psa, ale i nervové stability psovoda a hlavně jeho schopností rychle se orientovat v nastalých problémech zásahu. Z toho vycházejí i zkušení mezinárodní rozhodčí při instalaci terénů pro zkoušky IRO. Ve svém důsledku jsou i základem pro stanovení koncepce K9 pro rok 2019, který je již téměř za dveřmi. Avšak zbývající dva měsíce ještě přinesou mnoho situací, které organizaci K9 Rescue CZ přímo i nepřímo velmi výrazně ovlivní. Ovlivní pak hlavně celkovou koncepci K9 roku 2019, která se na základě podrobné analýzy výsledků roku 2018 právě vytváří. Aby to ovlivnění bylo co nejvíce pozitivní, je tajným přáním všech členů a všichni současní funkcionáři spolku jsou odhodláni udělat pro to maximum.