K9 Rescue CZ se nesnaží o nějaké elitářství, přesto však má na své členy určité morální požadavky. Především vyžaduje přátelský a tolerantní vztah ke všem ostatním členům, úctu ke psům a všem živým tvorům, a vyvinutý smysl pro fair play.

 K9 Rescue CZ does not seek elitism, but it has some moral requirements for its members. Above all, it requires a friendly and tolerant relationship with all other members, respect for dogs and all living creatures, and a developed sense of fair play.

 K9 Rescue CZ je začleněna do mezinárodní organizace IRO, která řídí výcvik záchranných psů v celém světě, a proto je jejím hlavním výcvikovým kritériem mezinárodní zkušební řád IPO-R. Má ve svých řadách několik členů s bohatými zkušenostmi s tímto zkušebním řádem a s nejvyšší kvalifikací v této oblasti výcviku. Proto jsou všichni psovodi průběžně podrobně proškolováni a vedeni v jeho intencích. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že záchranářského psa nemůže nikdy vycvičit osamocený jednotlivec, proto věnujeme maximum času spolupráci a souhře v kolektivním výcviku. Výcvik psů je prováděn zásadně stylem „škola hrou“, bez jakéhokoli donucování a s nejvyšším respektem každé psí osobností. Mezinárodní zkušební řád IPO-R však není pro členy organizace K9R jediným normativem. Je ponecháno zcela na vůli všech členů, nakolik se chtějí výcviku svého psa věnovat. Rovněž je výhradně jejich volbou, kterým výcvikovým směrům (sutiny, terén, voda, stopy, laviny) dávají prioritu. Pokud je jejich dominantní snahou členství v pohotovostní jednotce s účastí na praktických zásazích při hledání pohřešovaných osob, mohou se pod odborným vedením věnovat i pracím s cadaverem, čili vyhledávání lidských ostatků.

 K9 Rescue CZ is integrated into the international organization IRO, which manages the training of rescue dogs around the world, and therefore its main training criterion is the international examination code IPO-R. It has several members in its ranks with a wealth of experience in these exam rules and with the highest qualifications in this field of training. Therefore, all handlers are continually trained and guided in its intentions. We are well aware that a rescue dog can never train a lone individual, so we devote maximum time to cooperation and interplay in collective training. Dog training is carried out essentially in the style of „school play“, without any coercion and with the highest respect of each dog personality. However, the IPO-R International Testing Code is not the only norm for K9R members. It is left entirely to the will of all members, how much they want to train their dog. It is also their choice which training directions (rubble, terrain, water, tracks, avalanches) they give priority to. If their dominant endeavor is membership of an emergency unit with participation in practical interventions in search of missing persons, they can also work under the guidance of a cadaver, or search for human remains.