Jako každý rok i začátek ledna 2019 při výroční členské schůzi K9 Rescue CZ byl věnován bilanci celého uplynulého období a nastínění úkolů roku nadcházejícího.

Hodnotící zprávy funkcionářů vedení K9R nejsou určeny pro veřejnost a členové spolku se s nimi mohou podrobně seznámit v privátní sekci. Ve zprávě o výcviku psů v uplynulém roce však nejsou obsaženy žádné natolik interní údaje, aby ji nebylo možno uvést z valné části veřejně. Její plné znění pak najdou členové z.s. rovněž v privátní sekci:

ZPRÁVA VÝCVIKÁŘE ZA ROK 2018 PŘEDNESENÁ NA ČLENSKÉ SCHŮZI 12.1.2019 V Č.BUDĚJOVICÍCH

Vážení přátelé

Máme za sebou druhý rok zcela samostatné existence spolku a je velmi pozitivní, že se můžeme za jeho průběhem opět ohlédnout s pocitem dobře vykonané práce. Přestože se mnozí skeptici domnívali, že naše organizace nebude mít dlouhého trvání, nejen že se jejich nevraživé prognózy nesplnily, ale naopak se dnes K9 Rescue CZ může s hrdostí ohlédnout za dosaženými výsledky roku 2018. A začněme svou bilanci rovnou tím nejvýznamnějším. Největším historickým krokem se stalo přijetí naší samostatné organizace K9 Rescue CZ do mezinárodního společenství záchranářských kynologů IRO. S přihlédnutím k tomu, jak dlouho a neúspěšně mnohé jiné organizace o toto členství usilují, je naše přijetí rozhodně tím největším důvodem k pozvednutí oslavné číše. 
Vedení organizace K9 si rovněž vysoce považuje faktu, že členka Zuzana Ludvíková byla v uplynulém roce vyznamenána „Záslužnou medaili“ II. stupně za významný přínos k rozvoji Integrovaného záchranného systému. Po ocenění Jaroslava Sedláka státním vyznamenáním „Za zásluhy“ předešlého roku se tak stala již druhým členem kolektivu K9, oceněném státním vyznamenáním.

ZÁKLADNA – Dosavadní funkci základny, která je pro každý kolektiv velmi důležitá, plnil ranč Jardy Flíčka, jemuž za nezištné poskytování pro sutinový, stopařský i vodní výcvik patří rovněž velké poděkování. Funkci naprosto bezkonkurenční zimní základny nám stále poskytuje hotel Velveta ve Špindlerově Mlýně, ve kterém máme výborné zázemí především pro lavinový výcvik. Tuto možnost máme zásluhou našich členů Lucie Obranské a Karla Nováka, kteří dokázali zajistit při každém krkonošském pobytu K9 naprosto špičkové prostředí, navíc se skvělým a přínosným výcvikovým programem.

PŘEBOR – Druhý samostatný Přebor K9 Rescue CZ proběhl podle propozic nejvyšší zkoušky PJ, za opětného dodržení interního požadavku K9, že na zkoušky podle nejvyšších stupňů a srovnávací přebory nastupují psovodi do terénů, které jejich psi neznají, čili bez jakéhokoli tréninku, jako při skutečném praktickém nasazení. Proběhl ve velmi speciálním prostředí bramborového velkoskladu v Pelhřimově a zvítězila v něm nejmenší účastnice akce teriérka Ela psovodky Aleny Vrátné, za níž se v těsném závěsu umístila borderka Annie Radka Kučery. Přebor kromě velmi pozitivních poznatků však také ukázal určité rezervy v práci s cadaverem, která je nosným programem praxe a kterou bude nutno i nadále velmi pečlivě trénovat. Druhý den po přeboru v Pelhřimově proběhly jako doplňková kategorie zkoušky mladých psů podle propozic K9 ZZ. Vítězně z nich vyšla Hedvika Češková se stafbulem Speedym a velmi dobrou práci předvedl i Tomáš Chalupa s ovčandou Jamajkou, přestože pro zápis zkoušky ještě nesplňovala věkovou hranici. Rozhodčí Karel Novák sice vyhodnotil pozitivně všech pět zúčastněných psovodů, ale akce prokázala i velmi citelné chyby ve vystupování psovodů. V náročnějších trénincích se také projevují nedostatky v rychlosti a správných reakcích psovodů, které pak zbytečně negativně ovlivňují konečný výsledek práce. Hlavním metodickým cílem nadcházejícího roku proto stanovuji výcvik psovodů ve správném chování při akcích všeho druhu, jehož cílem je zažití správných postupů psovodů v různých výcvikových situacích. Toto je však především podmíněno maximální osobní aktivitou a zvýšenou snahou všech psovodů.

ZKOUŠKY – Z pohledu absolvovaných zkoušek byly pořádány podle IPOR pouze zkoušky RHLE a RHLA, tedy zkoušky lavinového charakteru. Zkoušky sutinové, terénní a cadaverové probíhaly v intencích národního zkušebního řádu. Velmi dobrou akcí byly vyšší zkoušky TV konané na Dívčím Kameni v náročném romantickém prostředí prudkých vltavských strání.  Z hlediska sportovních výkonů byla v uplynulém roce v rámci standardní výkonnosti celkově nejúspěšnější borderkolie Annie psovoda Radka Kučery, která si dosaženými výsledky v souhrnu celého roku spolehlivě vybojovala čestný titul K9 Pes roku 2018. 

PRAXE – Jedním z trvalých hlavních cílů naší organizace je zachování plné akceschopnosti naší pohotovostní jednotky, aby byla schopna plnit požadavky policie nebo HZS na spolupráci při praktických zásazích.  Pro naplnění této vize bylo v roce 2018 nutno kromě pravidelných cílených tréninků uspořádat ještě třikrát zkoušky typu C včetně vodních prací, tedy prověrek vedoucích právě především k praktické využitelnosti našich psů. Tento cíl se podařilo splnit i přes další citelné oslabení PJ o dosud nejúspěšnější fenu v této oblasti, australanku Eungie Jaroslava Sedláka, jejíž věk a zdravotní stav již nedovolují účast na těchto akcích. Určitým hendikepem kolektivu se stalo i zcela nečekané úmrtí fenky Viky psovoda Tomáše Chalupy, který ji měl v péči po úmrtí jejího psovoda Vlastimila Maxy. Důkazem dosavadní kvalitní přípravy PJ K9 byly především bezproblémové účasti na praktických nasazeních v průběhu celého roku, při nichž bylo zejména v závěru roku odpracováno v souhrnu 11 celodenních akcí. Všem, kteří se těchto zásahů obětavě bez ohledu na vlastní pohodlí zúčastnili, patří obrovské poděkování. Největší dík pak patří organizátorce většiny těchto akcí Iloně Konrádové. Kvalifikovaní členové obou zásahových družstev K9 jsou k těmto zásahům připraveni i pro rok 2019.  Současnou aktuální sestavu první trojky tvoří Kristýna Sedláková, Radek Kučera a Ilona Konrádová, druhé trojky Denis Šumpela, Alena Vrátná a Zuzana Ludvíková, rezervou pro obě trojky je Petr Jaroš.

ZAHRANIČÍ – Jednou z třešniček na dortu uplynulého roku se rozhodně stal společný tréninkový výjezd do zahraničí s organizací Sirius po okruhu několika trenažérů. Výjezd zahrnoval několik tréninků na slovinsko-chorvatském pomezí se závěrečným tréninkem v dějišti mistrovství světa 2018 v Igu u Ljubljany. Pro nezapomenutelné zážitky je podobná zahraniční akce zařazena i do plánu 2019, tentokrát dokonce dvakrát. První bude již v dubnu opět do slovinského Koperu s návštěvou Plitvických jezer, druhá na konci srpna na Slovensko s trailem po Donovalech, obě s možností účasti na zkouškách.

DOTACE – Jsme nezisková organizace, která žije z dotací, sponzorských darů a příspěvků, takže rozhodně nemá financí nazbyt. Mělo by tedy být snahou každého člena sehnat nějakého sponzora, který by byl sebemenší finanční částkou, materiální pomocí nebo jiným způsobem, vhodným pro kontaktovanou firmu, ochoten naši činnost podpořit. Již dnes mohu vyslovit poděkování Honzovi Procházkovi za velmi dobré kontakty s prezentací naší činnosti v jeho regionu a s úspěšným vyjednáním první dotace. Obrovský dík pak patří Iloně Konrádové za příslib skvělého partnerství firmy Annamaet s první čerpanou realizací již v uplynulém roce.

KVALIFIKACE – Z hlediska kvalifikace psovodů má K9 několik členů s bohatými zkušenostmi z mnoha národních i mezinárodních soutěží, pět držitelů nejvyšší Mistrovské třídy a řadu dalších, kteří mají bohaté zkušenosti z nejnáročnějších akcí všech záchranářských výcvikových směrů. Tito členové především by měli být nositeli úspěšných výcvikových trendů a přinášet do tréninků K9 nejnovější a nejpozitivnější poznatky. Je mi ctí rozšířit kvalifikaci našich členů udělením dalších stupňů výkonnostních tříd. 

VT III. stupně dnes získává Ilona Konrádová s borderkolií Buba Babů
VT II. stupně dostává Zuzana Ludvíková v současnosti pracující s flatem Bowem Magic Czech
VT I. stupně obdrží Kristýna Sedláková s australankou Baby Cross Krumbox Czech

PLÁN – Cíle každého psovoda mají být sice co nejnáročnější, ale samozřejmě musí zůstávat v reálné rovině. K tomu nejvíce přispívají věcné analýzy jednotlivých akcí a tréninků s rozborem nedostatků. Nemáme v současnosti ještě dobudováno zázemí pro všechny výcvikové směry z hlediska technické vybavenosti, ale přesto se žádnému směru záchranářské kynologie nevyhýbáme, právě naopak. Plán naší činnosti, který dnes schvalujeme, je velmi náročný po všech stránkách. Ale bez náročných požadavků se nemohou žádné úspěchy dostavit. Jedině psovodi, kteří se kynologii věnují opravdu naplno, mohou mít výsledky, na které je pak celý kolektiv hrdý.

KORÁLEK – Tamara  Šumpelová před časem obdržela klubové vyznamenání „Chráněný korálek“ jako první členka organizace K9 a svojí další činností stále potvrzuje, že jej obdržela právem. Dalšími členkami oceněnými „Chráněným korálkem“ za mimořádně obětavý přístup a přínos organizaci K9 Rescue CZ se v loňském roce staly Alena Vrátná a Ilona Konrádová, které plnily všechny svěřené úkoly velmi iniciativně a bezchybně. Dnešní adeptkou na udělení korálku z chráněné dílny je za svou celoroční obětavost instruktorky nominována Hedvika Češková.

Současná základna K9 již vykrystalizovala do dělného kolektivu, který je schopen plnit všechny požadavky. Chybí mu pouze dostatek zkušenosti s akcemi, které by měl získat právě v průběhu roku 2019. Je k tomu potřeba jen správný přístup na základě bezproblémových mezilidských vztahů. Jedině v kolektivu, složeném z lidí, kterým je nepoctivé jednání naprosto cizí a kteří jdou ruku v ruce s ostatními členy za společným cílem, je možné zaručit dobré sportovní i praktické výsledky. Nedopusťme, aby se tyto vztahy v budoucnosti komukoli podařilo nějakým způsobem narušit, jsou rozhodně tou nejcennější devízou každého kolektivu. Tolerance a ohleduplnost jednoho k druhému jsou skutečně těmi nejzákladnějšími aspekty každé kolektivní úspěšnosti. Není příliš důležité, nakolik jsou všichni členové momentálně aktivní, každý prodělává různá existenční období a řeší své nejrůznější problémy. Ohledy k osobním problémům každého člena jsou ale tím nejdůležitějším, čím je možno si navzájem prospět. Kvalita kolektivu se projevuje nejen v přípravě jednotlivců ke zkouškám z výkonu a k výcviku obecně, ale i v přípravě k postům trenérů, rozhodčích, zisku výkonnostních tříd a dalších kvalifikací.

Plán pro rok 2019 bude pravděpodobně ještě náročnější než ten právě uplynulý, ale rozhodně ještě zajímavější a přínosnější pro každého, kdo svůj čas bude ochoten věnovat nejen svému psu, ale i celému kolektivu. Slibuji, že já osobně pro to udělám mnohem víc, než je pouhá povinnost běžného funkcionáře. Kolektiv lidí, kteří pracují bez nároku na odměnu a všechno si hradí jen z vlastních prostředků, si tak zajímavý rok jistě stoprocentně zaslouží. A přeji všem, aby byl rovněž natolik úspěšný, abychom se mohli opět za rok s hrdostí ohlédnout za dosaženými výsledky. Ať vám vaši psí parťáci štěkají vždy s chutí a radostně, ale hlavně jen na těch nejsprávnějších místech. Děkuji za pozornost.