VÝROČNÍ JEDNÁNÍ

Každé zpětné ohlédnutí v čase přináší vždycky celou řadu novinek jak v životě jednotlivců, tak celého kolektivu. I rok 2022 přinesl řadu změn, pozitivních a bohužel i negativních..

Výroční členská schůze K9 Rescue CZ proběhla podle plánu na závěr lednového soustředění v klubovně areálu Londonka v neděli 12.2.2023. Podle prezenční listiny se zúčastnilo 20 členů, když 7 dalších bylo ze zdravotních důvodů omluveno. Souhrnnou zprávu o činnosti spolku přednesl předseda Jaroslav Sedlák. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI K9 RESCUE CZ ZA ROK 2022

Vážení přátelé,

Uplynul další již šestý rok od transformace K9 Rescue CZ a tentokrát konečně již bez vlivu coronavirových opatření. Členská základna je v současné konstelaci společnosti v neustálém pohybu a jinak to již asi nebude. Lidé přicházejí a odcházejí a zůstávají především ti, kteří se kynologii věnují celoživotně a hlavně celým srdcem. Z hlediska kvalifikace psovodů má K9R čtyři držitele nejvyšší Mistrovské třídy, čtyři držitele 3. výkonnostní třídy a řadu dalších, kteří mají bohaté organizační a pořadatelské zkušenosti z nejnáročnějších akcí všech záchranářských výcvikových směrů.

Prvním bodem našeho výročního zasedání je aktualizace členské základny, která především spočívá ve vyhodnocení čekatelských období a přijetí nových členů. Z řad čekatelů navrhuji přijmout dnes za členy Tomáše Lukše, Nikolu Velíškovou, Petru Michalovou, Mácu Kropíkovou, Katku Kavanovou, Markétu Kokinovou, přijmout za nového čekatele Ondru Suchánka, pro pasivitu zrušit čekatelství Evě Bohdalové a další dva uchazeče přijmout výjimečně za členy bez roční čekatelské lhůty, mezinárodního rozhodčího IRO a FCI ing. Daniela Sedláka a Martinu Vaňkovou, která již v začátcích K9R byla členkou a funkcionářkou v prvním vedení spolku.

Současná základna K9R krystalizuje do určité záruky kvality mezilidských vztahů. Nedopusťme, aby se tyto vztahy v budoucnosti komukoli podařilo nějak narušit, jsou tou nejcennější devízou každého kolektivu. Jedovaté poznámky nikomu nic nepřinášejí, naopak tolerance a ohleduplnost mezi jednotlivci jsou těmi hlavními aspekty kolektivní úspěšnosti. Není příliš důležité, nakolik jsou všichni momentálně aktivní, každý prodělává různá existenční období a řeší své nejrůznější osobní problémy. Ohledy ke každému členovi a pochopení jeho problémů jsou často tím nejdůležitějším, čím mu může dobrý kolektiv prospět. Kvalita celého kolektivu se projevuje nejen v přípravě jednotlivců ke zkouškám z výkonu a k úspěšným startům v nejrůznějších soutěžích, ale i v přípravě k postům trenérů, rozhodčích, zisku výkonnostních tříd a dalších kvalifikací.

Hlavním cílem naší organizace bylo především zachování plné akceschopnosti podle požadavků policie i HZS na spolupráci při praktických zásazích. Nesplněny v této oblasti však zůstaly kvalifikační prověrky na práci s cadaverem, potvrzené úspěšnými zkouškami. Tyto zkoušky jsou prakticky hlavní kvalifikací pro účast na pátracích akcích, které se většinou odehrávají právě v této úrovni.

Dovolte mi na tomto místě ocitovat větu z mé loňské výroční zprávy: „Standardním výkonem celého roku se do pozice zasluhující titul Fena roku 2021 se vyzrálými výkony spolehlivě propracovala fena Buba Babú psovodky Ilony Konrádové“. V letošní zprávě mi však nečekaně připadá úkol jiný, mnohem těžší. Čas nám v symbióze člověka a psa přináší nejen nádherné okamžiky pramenící z tohoto soužití, ale i smutné chvíle z jejich odchodů. Psí životy jsou všeobecně zoufale krátké. Buba Babú ale prožila se svou psovodkou, než se vydala za duhový most, nádherných 11 let aktivního života. A za ně dnes s úctou děkuji s udělením pamětního poháru Iloně Konrádové. 

Plánované akce se podařilo uspořádat kompletně podle plánu, rok završil tradiční Přebor K9R, uspořádaný podle propozic RHTA. K posuzování tohoto přeboru byla přizvána mezinárodní rozhodčí Pavla Foltýnová z Brna, která se v hodnocení netajila uznáním velmi dobře připravených psů všech devíti účastníků soutěže. Z hlediska konkrétních sportovních výkonů byl v uplynulém roce v rámci standardní výkonnosti nejúspěšnější stafbul Speedy psovodky Hedviky Češkové, který svou výkonnost potvrdil i v závěrečné soutěži roku, Přeboru K9R. Osobně jsem nejvíc potěšen celkovým hodnocením soutěže úřadující rozhodčí Pavlou Foltýnovou a titul Pes roku 2022 získává Speedy Hedviky Češkové.

V kategorii mladých talentů v průběhu roku si nejlépe vedl Tomáš Lukš s borderkolií Annie, který svým poctivým přístupem a osobní houževnatostí dokázal úspěšně složit i dvě zkoušky mezinárodního zkušebního řádu, takže Annie zůstává i pro rok 2023 velkým příslibem. Za uplynulý rok se tak stává nositelem titulu Best Junior 2022.

V aktivitě našich členů zůstává i značná rezerva ve shánění sponzorů, v uplynulém roce se tato snaha podařila úspěšně naplnit pouze jednou a poděkování za ni si zaslouží Petra Michalová. S výhledem na dokončovací práce na Rebelce jsme ale s platností do konce roku 2022 měli půjčku 50 000,- Kč, kterou poskytla členka Hedvika Češková. S velkým očekáváním byl v posledních dnech ukončen Malý přeshraniční projekt, který jsme dokázali úspěšně naplnit především díky Iloně Konrádové, které za jeho zpracování patří největší poděkování. Právě v tomto týdnu jsme obdrželi za tuto aktivitu významnou úhradu proběhlých nákladů. Za odvedenou práci v oblasti financí dostávají dnes Petra Michalová a Ilona Konrádová tradiční interní ocenění K9R Chráněný korálek.

Jestliže hovořím o splnění některých hlavních úkolů roku 2022 ve spojitosti s uspořádáním mezinárodní akce IRO, musím zmínit i další velice důležitý administrativní krok K9R, jímž měla být dohoda o výcvikové spolupráci se SZBK. Ačkoliv to není na první pohled patrné, měla být tato dohoda klíčová pro plnění dalších výcvikových kroků naší organizace. Oficiálně byla z naší strany vstřícně naplněna uspořádáním svazové akce Bohemia Cup jako výběru pro státní reprezentaci ČR. Ze strany SZBK však zůstaly všechny ostatní body dohody absolutně nesplněny.

Jestliže bylo jedním z cílů K9R v roce 2022 složení zkoušek typu C všech výcvikových směrů co nejširší členskou základnou pro zajištění akceschopnosti K9 v IZS, tento cíl zůstává i nadále, ale opakovaně se k němu přidává hlavní cíl K9R, kterým je co nejaktivnější zapojení do zkušebního řádu IPO-R. Maximální zapojení do něho také zároveň plně koresponduje se členstvím K9R v IRO. Každý člen IRO by měl každoročně složit minimálně jednu mezinárodní zkoušku jako hlavní cíl svého výcvikového snažení. Ohlédnutím za uplynulým rokem vidíme, že zdaleka ne všichni naši členové tuto snahu akceptují. Přesto je dnes mojí milou povinností předat naší člence Aleně Vrátné při završení počtu složených zkoušek v roce 2022 výkonnostní třídu 3. stupně.

Trend roku 2023 by opět měl být pro naše členy veden snahou o co nejširší zapojení v oblasti mezinárodního dění, samozřejmě ale po zralé úvaze a zvážení všech souvisejících okolností. Cíle každého psovoda mají být co nejnáročnější, ale musí zůstávat v reálné rovině. K tomu pak nejvíce přispívají společné věcné analýzy jednotlivých akcí a tréninků, ke kterým jsme ale opět bohužel v uplynulém roce nedokázali najít dostatek prostoru.  

Vytyčené úkoly roku v oblasti údržby a zvelebování areálu jsme dokázali plnit podle vypsaného plánu prací a všichni členové si za odvedenou práci zaslouží to nejvyšší uznání. Osobně upřímně děkuji za odvedenou iniciativu a snahu všem aktivním příslušníkům K9R. Do termínu konce roku, který jsme si sami stanovili, nám zůstaly nedokončené jen dva úkoly. Nedokázali jsme zatím najít dostatek prostoru pro dokončení plánovaného slaňovacího zařízení, které je však již před úplným závěrem, a hlavně pak dokončení systému přihlašování na akce na našich webových stránkách, které je stále nevyřešené. Myslím, že vzhledem k obrovské porci práce, odvedené našimi členy v globálu uplynulého roku, je tento schodek opravdu minimální.

Nejdůležitějším dokumentem každé výroční členské schůze je schválení Plánu akcí na další rok, který by neměl být v žádném případě formální, ale s plnou informovaností a souhlasem každého jednotlivce. Plán akcí 2023 bude i dnes podrobně projednán. Bude samozřejmě opět velmi ovlivněn vývojem pandemie ve společnosti a hlavně naplněním dohod o spolupráci s dalšími záchranářskými organizacemi v tuzemsku i ve světě. Aby náročné cíle tohoto plánu byly co nejschůdnější, budou potřeba ještě mnohá jednání s nejrůznějšími partnery a hlavně pak sponzory, kteří jsou často klíčovými pro úspěšnost naší činnosti. My k tomu musíme přispívat především poctivým přístupem k výcviku našich psích partnerů a promyšleným vystupováním na veřejnosti.

Vážení přátelé, v loňském roce jsme bez jakékoli pompy a oslavných ód završili 50 let záchranářské kynologie na jihu Čech. Jsem již jediný aktivní pamětník založení této výcvikové skupiny v Českém Krumlově 17.2.1972 a po celou dobu její existence, která v podstatě přetrvává do dnešní doby, jsem byl v jejím vedení. Z jejího základu vzešly i první záchranářské zkoušky konané na území Československa, uspořádané touto skupinou v Českém Krumlově již v roce 1977, a mohu být hrdý na to, že jsem byl jedním z prvních tří úspěšných účastníků. Naše organizace K9 Rescue CZ se k jejímu odkazu hrdě hlásí a velmi si vážíme této historie. Je mi osobně ctí, že jsem i v uplynulém roce mohl patřit do kolektivu K9 Rescue CZ, protože rovněž vaší členské aktivity a iniciativy si nesmírně vážím. Děkuji vám nejen za uplynulý rok 2022, ale i všechny předešlé, a tradičně přeji nám všem, aby nám psi vždy a všude štěkali jen na těch nejsprávnějších místech.

Děkuji za pozornost.

Autor: Jaroslav Sedlák