N4 – Výcvik

N4 – Výcvik v K9R

 1. Za úroveň výcviku v z.s. K9 Rescue CZ a styl jeho provádění je plně zodpovědný hlavní výcvikář.
 2. Výcvik probíhá pravidelně jednou měsíčně zpravidla jako třídenní na základně Rebelka podle zveřejněného plánu činnosti a s doplňkovými tréninky poslušnosti.
 3. V ročním plánu činnosti K9R jsou naplánovány 1-2 výjezdy na cizí terény.
 4. Doplňkové tréninky poslušnosti probíhají podle plánu každý týden na cvičištích v Českých Budějovicích – Mladém a v Křenicích. Nájem cvičišť není hrazen z rozpočtu K9R, je v režii účastníků.
 5. Tréninky poslušnosti na pronajatých cvičištích probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů a podle jednotného metodického přístupu.
 6. Kvalifikace instruktorů je dána splněnou Výkonnostní třídou kteréhokoliv stupně.
 7. V rámci tréninků poslušnosti je příchod nových zájemců o záchranářský výcvik plně v kompetenci instruktorů.
 8. Zájemci se mohou zúčastňovat všech aktivit K9R podle plánu činnosti a kvalifikovaně se připravovat na vstup do z.s. K9 Rescue CZ.
 9. Přijímání nových členů do K9R probíhá na návrh některého instruktora vždy při výroční členské schůzi na začátku roku.
 10. Start na zkouškách a závodech pro členy i zájemce o členství probíhá po konzultaci s instruktorem a hlavním výcvikářem.
 11. Start členů na všech akcích je vždy v uniformě K9R, výjimku tvoří zájemci o členství, kteří nastupují ve sportovní ústroji.
 12. Instruktoři nesou plnou zodpovědnost za průběh tréninků bez jakýchkoli donucovacích prostředků.
 13. Instruktoři zodpovídají za stav výcvikových pomůcek a jejich vrácení do skladu v nepoškozené formě.
 14. Kvalifikace rozhodčích K9R je dána udělením Mistrovské výkonnostní třídy, dále splněním písemného testu, ústní prověrky a 3 úspěšnými hospitacemi.
 15. Kvalifikace členů Pohotovostní jednotky je dána splněním 3 zkoušek typu C a každoroční prověrkou vytrvalosti a tolerance. Při splnění obdrží Certifikát člena PJ s omezenou dobou trvání.
 16. Prověrku vytrvalosti a tolerance je hlavní výcvikář povinen uspořádat dvakrát ročně. Pro členy PJ je povinná, pro ostatní členy je doporučena.