N3 – Náplň funkcí

NORMATIV K9 RESCUE CZ 3/2019

 

 

 

NÁPLŇ FUNKCÍ V K9 RESCUE CZ, z. s.

 

VÝBOR SPOLKU

 • zabezpečuje činnost spolku v období mezi členskými schůzemi
 • všichni členové výboru se snaží zajistit vstřícné pracovní ovzduší a tlumí v zárodku všechny spory

 

 1. PŘEDSEDA
 • jedná jménem spolku a podepisuje všechny oficiální dokumenty, které byly projednány a schváleny členskou schůzí nebo výborem,
 • odsouhlasuje všechny pokladní výdeje + platby z BÚ, které schválil výbor – podepisuje pokladní doklady
 • ručí za včasná a správná vyúčtování dotací a grantů v předepsaném rozsahu a termínech
 • vyřizuje korespondenci spolku
 • archivuje písemné materiály spolku – zápisy, korespondenci, dokumenty
 • svolává členské i výborové schůze

 

 1. MÍSTOPŘEDSEDA
 • zastupuje vedoucího v době jeho nepřítomnosti
 • řídí výborové a členské schůze
 • vede přehled o sponzorech z.s. ve spolupráci s ekonomem a správcem webu
 • vyhotovuje zápisy ze schůzí
 • zajišťuje bezpečné uložení materiálu a jeho příjem i výdej
 • zajišťuje komunikaci se zahraničím a překlady materiálů

 

 1. EKONOM
 • vede účetnictví a vyřizuje bankovní platby
 • vede pokladní knihu a spravuje finanční hotovost
 • kontroluje a proplácí účty; vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady, objednávky a faktury
 • vede evidenci členů a vybírá členské příspěvky
 • zpracovává přehledy o všech příjmech a výdajích
 • předává výboru průběžné informace o stavu financí
 • sestavuje předběžné rozpočty na akce a jejich následná vyúčtování
 • spolupracuje s předsedou z.s. ve věci dotací a grantů
 • připravuje podklady pro provedení inventarizace majetku
 • zpracovává daňové přiznání
 • zpracovává přehled majetku k daňovému přiznání a k zápisu do Obchodního rejstříku

 

 

 1. SPRÁVCE WEBU
 • vytváří a pečuje o webové stránky spolku
 • zajišťuje jejich včasnou aktualizaci a doplňování tak, aby byla členská základna včas a řádně informována
 • zajišťuje audio a video techniku na akcích
 • zajišťuje předepsané rušivé elementy při akcích

 

 1. VÝCVIKÁŘ
 • sestavuje tematické plány výcviku a rozděluje psovody do družstev
 • systematicky vede pohotovostní jednotku
 • školí a ustanovuje rozhodčí spolku
 • školí a ustanovuje instruktory výcviku
 • školí psovody, vede výcvik a koordinuje práci instruktorů
 • informuje o změnách ve zkušebních řádech, podle nichž je veden výcvik

 

REVIZOR

 • dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy
 • kontroluje inventarizaci majetku a spoluzodpovídá za její přesnost a úplnost
 • kontroluje činnost výboru a plnění plánu činnosti brigády
 • kontroluje vedení účetnictví (pokladní knihu, bankovní účet, oprávněnost a úplnost dokladů)
 • prověřuje plnění funkcí všech členů výboru
 • zjistí-li nedostatky, upozorní na ně výbor nebo předsedu
 • předkládá zprávu o výkonu své funkce členské schůzi.

 

___________________________________________________________________________

 

Další funkce, které nejsou součástí výboru a mohou být obsazeny rozhodnutím výboru

 

VEDOUCÍ SOUSTŘEDĚNÍ

 • zajišťuje začátek a ukončení každého soustředění v předepsaném čase
 • informuje účastníky o harmonogramu a programu soustředění
 • zajišťuje včasné nástupy, určuje a organizuje úklidové služby
 • organizuje ubytování účastníků s písemným záznamem na nástěnce
 • zajišťuje stravování účastníků, pomocníků i hostů dle potřeb a požadavků

 

INSTRUKTOR VÝCVIKU

 • organizuje výcvik svěřeného družstva, zodpovídá za bezpečnost účastníků 
 • přebírá potřebné výcvikové pomůcky a vyčištěné vrací zpět do skladu
 • zodpovídá za dodržování tématického i časového plánu výcviku
 • určuje figuranty, upřesňuje jejich činnost a zodpovídá za jejich bezpečnost

 

SPRÁVCE CADAVERU

 • provádí příjem cadaveru/aratexu a výdej instruktorům na výcvik
 • eviduje informace o cadaveru/aratexu na štítcích úložných kontejnerů
 • zajišťuje přepravu, umisťování a bezpečné uložení v terénu, dezinfekci
 • zajišťuje izolované skladovací prostory bez možnosti úniku pachu

HOSPODÁŘ

 • úzce spolupracuje s ekonomem
 • vede evidenci majetku dle Normativu 2.2019
 • navrhuje nákup majetku a materiálu
 • navrhuje odepisování majetku a materiálu

 

 

 

SPRÁVCE AREÁLU

 • zajišťuje chod areálu
 • eviduje veškerý pohyb v areálu
 • předkládá plán údržby a oprav v areálu
 • zajišťuje odvoz odpadků, vývoz septiku a prohrnování přístupové cesty v zimě
 • kontroluje funkčnost techniky v areálu a zajišťuje opravy
 • předává výcvikový areál nebo jeho částí hostujícím kolektivům a přebírá ho zpět
 • předává ekonomovi podklady pro vyúčtování a fakturaci pronájmu areálu (počet osob, odečty měřidel, …)

 

VEDOUCÍ KANTÝNY

 • zajišťuje začátek funkce kantýny v předepsaném čase srazu 
 • zajišťuje dohodou s vedoucím akce systém chodu kantýny při akci
 • dovozem nebo vařením zajišťuje kompletní stravování účastníků i hostů
 • zajišťuje nejběžnější sortiment kantýny