Kynologové na celém světě se při prezentacích na akce musí prokazovat Pracovní knížkou předváděného psa. Není předepsána jednotná kniha, ale bez tohoto dokumentu se pes nemůže zúčastnit žádné akce od nejnižších zkoušek až po mistrovství světa.

Do pracovních knížek jsou rozhodčí na všech kontinentech světa povinni zaznamenat výsledky psů bez ohledu na jejich úspěšnost či neúspěšnost. Knížky tedy poskytují ucelený přehled o výkonnosti každého psa po celý jeho život bez ohledu na to, v jakých oblastech zkušebních řádů se pohyboval. Výsledky jednotlivých startů se zaznamenávají v bodových hodnotách a výsledné známce, vycházející ze součtu všech absolvovaných disciplín. Každá disciplína musí být označena jménem a vlastnoručním podpisem rozhodčího, který ji posuzoval. Výsledky potvrzené mezinárodními rozhodčími jsou bezvýhradně uznávány všemi organizacemi světa.
Výcvik záchranných psů v z.s. K9 Rescue CZ je celoročně prováděn v intencích obou záchranářských zkušebních řádů. Především podle požadavků mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, podle kterého fungují všechny záchranářské organizace v celém světě, a dále podle českého národního zkušebního řádu, vytvořeného výcvikářem Jaroslavem Sedlákem. Jeho základní text byl v konkurzním řízení proti textu předloženému tehdejším viceprezidentem Zdeňkem Katolickým schválen komisí pro ochranu zvířat již v roce 1997 a od té doby se jím stále řídí záchranářské brigády, začleněné v SZBK. Doznal pouze doplňující změny (zařazení cadaveru, přidání zkoušek PJ a ZL a třetích stupňů terénních a stopařských prací), takže v této podobě jej využívají psovodi K9 Rescue CZ i v současnosti. Používání obou zkušebních řádů si nijak neodporuje, naopak při vhodně vedených trénincích se metodicky velmi dobře doplňují.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY OBOU ZKUŠEBNÍCH ŘÁDŮ

Agresivita psa – Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení z akce a určení viníka v případě napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. 

Bázlivost psa nebo nechuť k práci – Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože o tuto činnost pes neprojevuje zájem. 

Ochrana psů – Pokud pes začne kulhat nebo se zraní, je rozhodčí také povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s pitnou vodou, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

Účast na akcích podle obou zkušebních řádů pořádaných K-9 Rescue CZ není omezena ničím jiným, než pouze předepsaným věkem psa. Zúčastnit se tedy může každý zájemce o start bez ohledu na jeho členství.