Výcvik záchranných psů ve světě je v drtivé většině řízen mezinárodním zkušebním řádem IPO-R. Výjimku tvoří mizivé procento profesionálních psovodů, převážně se věnujících některé specializaci, vyžadované specifickými podmínkami dané země.


Výcvik záchranných psů v z.s. K9 Rescue CZ je celoročně prováděn v intencích obou záchranářských zkušebních řádů. Především podle požadavků mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, podle kterého fungují organizace v celém světě, a dále podle českého národního zkušebního řádu, vytvořeného již před lety výcvikářem Jaroslavem Sedlákem. Jeho základní text byl v konkurzním řízení proti textu předloženému tehdejším viceprezidentem Zdeňkem Katolickým schválen komisí pro ochranu zvířat již v roce 1997 a od té doby se jím řídí i všechny záchranářské brigády, začleněné ve svazu. Doznal pouze doplňující změny (zařazení cadaveru, přidání zkoušek ZPJ a ZZL a třetích stupňů terénních a stopařských prací), takže v této základní podobě jej využívají psovodi K9 Rescue CZ i v současnosti. Používání obou zkušebních řádů si nijak neodporuje, naopak při vhodně vedených trénincích se metodicky velmi dobře doplňují.
.
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY OBOU ZKUŠEBNÍCH ŘÁDŮ
.

Agresivita psa – Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce po jejím zahájení agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej diskvalifikovat. Stupeň agresivity opravňující k vyloučení z akce a určení viníka v případě napadení dvou psů je zcela v kompetenci rozhodčího. 

Bázlivost psa nebo nechuť k práci – Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů psa k výkonům nutí, přestože o tuto činnost pes neprojevuje zájem. 

Ochrana psů – Pokud pes začne kulhat nebo se zraní, je rozhodčí také povinen jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky vybaveni lahvemi s vodou, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

Účast na zkouškách pořádaných K-9 Rescue CZ není omezena ničím jiným, než pouze předepsaným věkem psa. Zúčastnit se tedy může každý zájemce o zkoušku bez ohledu na jeho členství.