Zkušební řád K9 Rescue CZ obnáší soubor 22 zkoušek, zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopách. 

Zkušební řád pro zkoušky záchranných psů v sutinách, v lavinách, v terénu, ve vodě a na stopách

Základním požadavkem na práci záchranného psa je jeho výborný zdravotní stav, temperament a ochota pracovat ve všech prostředích. V neposlední řadě je rovněž požadována zřetelná ochota psa ke spolupráci se psovodem a jeho radost z prováděného výkonu. Tento zkušební řád navíc prověřuje úroveň vycvičenosti psů nejen při hledání živých, ale i mrtvých osob. 

Disciplina poslušnosti – všechny sestavy

 • Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.
 • Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.
 • Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.
 • Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.
 • Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.
 • Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.

Rozvržení zkoušek

ZKOUŠKA VSTUPNÍ

K9 ZZ – zkouška záchranářské způsobilosti

ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ

K9 ZP1 – 1. stupeň zkoušky záchranných prací

K9 LP1 – 1. stupeň zkoušky lavinových prací

K9 VP1 – 1. stupeň zkoušky vodních prací

K9 TV1 – 1. stupeň zkoušky terénního vyhledávání

K9 ZS1 – 1. stupeň zkoušky záchranného stopování

ZKOUŠKY VYŠŠÍ

K9 ZP2 –  2. stupeň zkoušky záchranných prací

K9 LP2 –  2. stupeň zkoušky lavinových prací

K9 VP2 – 2. stupeň zkoušky vodních prací

K9 TV2 – 2. stupeň zkoušky terénního vyhledávání

K9 ZS2 – 2. stupeň zkoušky záchranného stopování

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ

K9 ZP/C – zkouška záchranných prací Cadaver

K9 LP/C – zkouška lavinových prací Cadaver

K9 VP/C – zkouška vodních prací Cadaver

K9 TV/C – zkouška terénního vyhledávání Cadaver

K9 PJ      – zkouška pohotovostní jednotky

K9 ZL      – zkouška záchrany z ledu

ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ

K9 ZP3 – zkouška záchranných prací 3. stupně

K9 VP3 – zkouška vodních prací 3. stupně

K9 LP3 – zkouška lavinových prací 3. stupně

K9 TV3 – zkouška terénního vyhledávání 3. stupně

K9 ZS3 – zkouška záchranného stopování 3. stupně

Všeobecné pokyny pro zkoušky

 1. Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku.
 2. Zkoušky se konají jako sportovní akce spolku K-9 RESCUE CZ s možností účasti kynologů ze všech organizací a složek bez omezení.
 3. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého roku, nelze je však konat, pokud není možné zaručit regulérnost výkonů.
 4. Zkouška je splněna při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech živých hledaných osob a cadaverů. 
 5. Průkaz původu není podmínkou účasti při zkouškách, neomezuje ani velikost psa či plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk 12 měsíců.
 6. Vyššího stupně zkoušky nebo opakování stejné či jiné zkoušky se může pes zúčastnit kdykoliv.
 7. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet odděleně. Vstoupí-li psovod s háravou fenou vědomě do prostorů pro akci, je diskvalifikován. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
 8. Minimální počet pro konání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího.
 9. Pořadí disciplín určuje rozhodčí, pořadí psovodů se losuje.
 10. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, regulérnost pomocníků, všech  pomůcek pro konání akce a správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách).  
 11. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje na základě delegace pověřeným funkcionářem K-9. Při plnění své funkce je povinen se plně koncentrovat na posuzování. 
 12. Rozhodčí v 1 dni smí posoudit max. 6 psů a nesmí posoudit svého vlastního psa. Rozhoduje o případném zrušení akce z hlediska nezpůsobilosti terénů (náhlá změna počasí apod.).
 13. Soupiska účastníků je předložena rozhodčímu před zahájením akce pro kontrolu registračních údajů (čísla čipů, reg. čísla psů bez pp). 
 14. Pro malá plemena (do 45 cm výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 50 cm, skok vysoký 40 cm, šplh 160 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg.  
 15. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce. Potvrzení o vykonané zkoušce mu do ní zaznamená rozhodčí při splnění limitu zkoušky.
 16. Psovodi nastupují ke startu v oděvu s označením členské organizace. Během akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku. 
 17. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím a nesmějí mít u sebe telefony.
 18. Na speciální práce nastupují psovodi s dlouhými rukávy a nohavicemi, s přilbou, rukavicemi a pevnou obuví.  
 19. Na vodní práce je psovod vybaven neoprénem nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni pořadatelé ve člunech.  
 20. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou, aby zajišťovala jeho bezpečný pohyb terénem. 
 21. Použité úkryty v sutině mohou být použity opakovaně. Pokud nejsou znovu použity, musí zůstat pootevřené. aby je další pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak všechny dosud nepoužité úkryty musí být uzavřeny. 
 22. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor. 
 23. Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna. Pes obdrží hodnocení ve známce „chybně“.
 24. Při falešném označení úkrytu, ve kterém se figurant nenachází, je práce týmu ukončena s hodnocením „chybně“.
 25. Záchranná četa je max. tříčlenná vč. vedoucího terénu nebo akce, pohybuje se za psovodem a její způsob pohybu určuje rozhodčí. 
 26. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.
 27.  

K9 ZZ – ZKOUŠKA ZÁCHRANÁŘSKÉ ZPŮSOBILOSTI

Zkouška K9 ZZ je vstupní zkouškou do zkušebního řádu a má hlavní cíl prověřit způsobilost psa k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Musí především dostatečně prověřit jeho neagresivnost a snášenlivost s lidmi a ostatními psy. Je jedinou zkouškou, při níž rozhodčí vydává kompletní povely. Při nesplnění požadavku označení osoby na konci stopy nebo nesplnění cviku „označení osoby“ (nezájem, strach z osoby, agresivita) nemůže být disciplína ani celá zkouška splněna.

K9 ZZ CVIKY POSLUŠNOSTI

Překážky v sestavě zkoušky K9 ZZ se překonávají jedním směrem, bez vodítka a podle popisu shodného s K9 ZP1. Při dlouhodobém odložení je pes umístěn 20 kroků od psovoda a dalšího cvičícího psa. Střelba ze startovací pistole probíhá 2x během poslušnosti při cviku č. 1.

 1. Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě 10 bodů           
 2. Aport volný libovolného předmětu 10 bodů         
 3. Pohyblivá lávka na sudech 10 bodů
 4. Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy 10 bodů
 5. Průnik rourou 10 bodů
 6. Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (2x) 10 bodů
 7. Skok daleký přes překážku 100 (50) cm 10 bodů
 8. Skok vysoký přes překážku 80 (40) cm vysokou 10 bodů
 9. Kladina nízká s náběhovými prkny 10 bodů
 10. Odložení dlouhodobé se střelbou 10 bodů          100 bodů

K9 ZZ SPECIÁLNÍ CVIKY

Stopa – 200 kroků dlouhá cizí stopa položená v jednotném terénu a zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným uprostřed prvního nebo druhého úseku, s 1 pravoúhlým lomem a s osobou kladeče ležící na konci stopy, zahalenou ve vlastní pokrývce včetně hlavy. Začátek stopy je označen štítkem a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy, pes však musí být vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.

Průchod rušným prostorem spočívá v průchodu skupinou tvořenou čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy), které trvají po celou dobu jeho průchodu skupinou. Průchod se provádí se psem bez vodítka dvěma směry (tam a zpět), s jedním zastavením.

Přechod nepříjemného materiálu se provádí se psem bez vodítka přes prostor 5×5 kroků pokrytý zbytky pletiva, suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry (tam a zpět) s jedním zastavením. Součástí nepříjemného materiálu jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky,  které hoří plamenem bez nepřiměřeného dýmu.

Kontakt s cizími osobami prověřuje chování psa v neznámém prostředí za přítomnosti psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, které nasazují psovi náhubek a botičku. Potom jedna z nich vezme psa do náručí a přenáší jej k dopravnímu prostředku. Tam ho přebírá druhá osoba, která jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu asi 200 m klidně a bez známek nejistoty.

Přímé označení volně ležící osoby – Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící v terénu ve vzdálenosti 30 kroků, která po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá. Pes nesmí vidět tuto osobu odcházet, pouze uléhat. Psovod následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě

K9 ZZ BODOVÝ ROZPIS SPECIÁLNÍCH CVIKŮ

 1. Nasumování a začátek stopy   5 bodů
 2. Sledování 1. úseku stopy 10 bodů
 3. Sledování 2. úseku stopy 10 bodů
 4. Označení předmětu na stopě   5 bodů
 5. Označení osoby na konci stopy 20 bodů
 6. Průchod rušným prostorem             10 bodů         
 7. Překonání nepříjemného materiálu s ohni 10 bodů
 8. Kontakt s cizími osobami a doprava psa na přívěsu 10 bodů
 9. Přímé označení volně ležící osoby v terénu 20 bodů          100 bodů

Speciální cviky celkem                                                                                100 bodů
Poslušnost                                                                                                    100 bodů
Zkouška ZZZ celkem                                                                                  200 bodů

 

JEDNOTLIVÉ DRUHY DISCIPLÍNY POSLUŠNOST

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZP1, TV1, ZS1

(1) Skok daleký 100 cm                                                        tam                             10 bodů

(2) Skok vysoký 80 cm                                                          tam                             10 bodů

(3) Šplh 160 cm (překážka typu A)                                       tam                             10 bodů

(4) Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny             tam                             10 bodů

(5) Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm                  tam                             10 bodů

(6) Kladina vysoká se žebříky 180 cm                                  tam                             10 bodů

(7) Pohyblivá lávka na sudech 50 cm                                   tam                             10 bodů

(8) Kladina se sklopným bodem 50 cm                                tam                             10 bodů

(9) Roura dlouhá 3-4 m o průměru 50 cm                             tam                             10 bodů

(10) Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním                        tam-zpět                     10 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou ze startovací pistole probíhá při provádění cviku č. 4.

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZP2, TV2, ZS2, ZP3, TV3, ZS3

(1) Skok daleký 100 cm                                                        tam                             10 bodů

(2) Skok vysoký 80 cm                                                         tam-zpět                     10 bodů

(3) Šplh 180 cm (překážka typu A)                                       tam-zpět                     10 bodů

(4) Kladina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny             tam-zpět                     10 bodů

(5) Vodorovný žebřík s náběhem vysoký 50 cm                  tam                             10 bodů

(6) Kladina vysoká se žebříky 180 cm                                  tam-zpět                     10 bodů

(7) Pohyblivá lávka na sudech 50 cm                                   tam                             10 bodů

(8) Kladina se sklopným bodem 50 cm                                tam                             10 bodů

(9) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m                       tam                             10 bodů

(10) Vyslání psa na cíl na 30 m s přivoláním                         tam                             10 bodů

Rušivý hluk představovaný střelbou ze startovací pistole probíhá při provádění cviku č. 4 při pohybu psa od psovoda.

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY LP1, LP2, LP3

(1) Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích                                                               20 bodů

(2) Průchod rušnou skupinou osob (siréna, klakson, zvon)                                      10 bodů

(3) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň)                                                10 bodů

(4) Štěkání psa na rozkaz 10 m vleže před psovodem                                             10 bodů

(5) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m                                                          10 bodů

(6) Vyslání psa na cíl na 30 m (skútr, saně, vozík)                                                   10 bodů

(7) Přivolání psa (s předsednutím)                                                                           10 bodů

(8) Aport běžného předmětu lyžaře odhozeného pořadatelem                                 10 bodů

(9) Odložení psa přes cviky 2-8 (psovod 30 m od psa ve skupině)                          10 bodů

Cvik č.1 se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost, cviky č. 2-9 jsou již bez lyží.

Všechny cviky poslušnosti jsou bez vodítka. Psovod odepíná psa po hlášení.

Pro cviky štěkání a vysílání je možno použít zvukový i pokynový povel současně.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony, plechy, s výjimkou střelby, která je při cviku č. 1).

Chůze psa ve stopě lyží psovoda ve zkoušce ZLP1 je 100 m, v ZLP2 200 m a v ZLP3 300 m.

POSLUŠNOST PRO VP1, VP2, VP3

(1) Sledování trasy člunu (psovod ve člunu, pes plaváním následuje člun)             20 bodů

(2) Průchod rušnou skupinou osob (siréna, klakson, zvon)                                      10 bodů

(3) Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň)                                               10 bodů

(4) Štěkání psa na rozkaz 10 m vleže před psovodem                                             10 bodů

(5) Plazení psa vedle jdoucího psovoda 10 m                                                          10 bodů

(6) Vyslání psa na cíl na 30 m (člun na suchu)                                                         10 bodů

(7) Přivolání psa (s předsednutím)                                                                           10 bodů

(8) Aport 0,5 m dlouhého lana s uzlem odhozeného pořadatelem                           10 bodů

(9) Odložení psa přes cviky 2-8 (psovod 30 m od psa ve skupině)                          10 bodů

Všechny cviky poslušnosti jsou bez vodítka. Psovod odepíná psa po hlášení.

Pro cviky štěkání a vysílání je možno použít zvukový i pokynový povel současně.

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony, plechy, s výjimkou střelby, která je při cviku č. 1).

Sledování trasy člunu ve zkoušce ZVP1 je 100 m, v ZVP2 200 m a v ZVP3 je 300 m.

 

PROVÁDĚNÍ CVIKŮ POSLUŠNOSTI

Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Psovod dává psu povel při vykročení, změně pohybového rytmu a obratech na místě. Obraty provádí psovod vlevo. Při těchto cvicích se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

Polohy psa – Cvik usměrňuje psa k zaujetí polohy sedni, lehni a stůj povelem a provádí se u nohy na vodítku nebo na volno. Cvik se prověřuje dvojím provedením každé polohy. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště psa.

Aport volný – V základním postoji odhazuje psovod nebo pořadatel libovolný předmět denní potřeby do vzdálenosti asi 10 kroků. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a rychle přímým směrem jej přinést.  Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, dokud mu jej psovod (asi po 3 vteřinách) zvukovým povelem neodebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na další zvukový povel si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda.

Štěkání na povel se podle stupně zkoušky liší polohou a umístěním psa. Pes na pokynový a slovní povel minimálně třikrát zaštěká. Cvik je prováděn vsedě u nohy psovoda nebo vleže před psovodem ve vzdálenosti 10 metrů.

Plížení psa – Plížení psa se provádí se souběžně jdoucím psovodem na vzdálenost 10 metrů. Psovod položí psa, dá mu povel k plížení a zároveň vychází. Po dosažení určené vzdálenosti se psovod zastaví a pes na povel usedne k noze.

Skok daleký se provádí jedním směrem, za překážkou psovod zastavuje psa libovolným povelem a na pokyn rozhodčího jde k němu.

Skok vysoký se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa ke skoku, za překážkou jej zastavuje libovolným povelem a jde si pro něj nebo mu dává povel pro zpětný skok, pes předsedá a následně se přiřazuje k noze.

Šplh psa se provádí rovněž jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa ke skoku, za překážkou jej zastavuje libovolným povelem a jde si pro něj nebo mu dává povel pro zpětný skok, pes předsedá a následně se přiřazuje k noze.

Kladina pevná se také provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním nebo mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se přiřazuje k noze.

Vodorovný žebřík se provádí jedním směrem. Na konci překážky se pes samostatně zastavuje a psovod jej sundává dolů.

Kladina vysoká se žebříky se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním nebo mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se přiřazuje k noze.

Pohyblivá lávka se provádí jedním směrem. Pes vyskakuje na povel na překážku a zastavuje se, psovod se přiřazuje vedle něho a společně pokračují v chůzi po překážce. Na konci se pes opět samostatně zastavuje a seskakuje až na povel psovoda.

Kladina sklopná se překonává jedním směrem. Pes samostatně provede překlopení kladiny a vyčká příchodu psovoda. Společně pak dokončí překonání překážky.

Průnik tunelem se provádí jedním směrem. Po průniku psovod psa zastavuje povelem vleže a následně si jde pro něho.

Vysílání psa na cíl – Psovod ze základního postoje se psem u nohy vychází přímým směrem. Po 5 krocích vysílá psa na cíl vzdálený 30 kroků. Po dosažení cíle pes na něj vyskakuje a zaujímá některou ze tří poloh.

Přivolání psa – Provádí se přivolání „ke mně“, kdy pes předsedá před psovoda s následným přisednutím k noze. Provádí se z dosaženého cíle na pokyn rozhodčího a pokud pes cíle nedosáhne, nelze přivolání hodnotit.

Odložení psa na místě – Cvik trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti. Pes po dobu odložení nesmí měnit polohu, válet se, štěkat ani plazit. Není ale chybou poloha vleže na levém či pravém stehně. Umístění psovoda je dáno druhem zkoušky. Pro odložení jsou vždy vyznačena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.

Průchod skupinou osob –  Před vstupem psovoda se psem do skupiny začne skupina vydávat hlasité zvuky (sirény, frkačky, plechy), které trvají po celou dobu jeho průchodu tam a zpět.  Osoby ve skupině stojí po dvou naproti sobě a dvě z nich mají na vodítku psy. Jednou z osob je psovod odloženého psa. Procházející psovod se při zpětném průchodu zastavuje a s jednou z osob se zdraví podáním ruky.

Klid psa při střelbě – Střelba jako představitel nárazového hluku se provádí při cviku ovladatelnost psa, při překonávání kladiny směrem od psovoda nebo při sledování trasy psovoda (lyže, člun, kolo).  Ráže použité pistole je stanovena na 6 mm.

Přesuny mezi jednotlivými cviky se provádějí na volno. Vyžaduje se ovladatelnost přiměřeně k prováděné zkoušce, bodové ztráty se uplatňují u navazujícího cviku.

 

ZKOUŠKY VODNÍCH PRACÍ

Při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.

Sledování trasy člunu plaváním – Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.

Speciální práce u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne. Pro malá plemena nesmí vlečená zátěž překročit 30 kg. Pro regulérní zajištění je vlečený subjekt (surf, člun, plavec) povinen psu pomáhat.

Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku chybně.

Psovod při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven neoprénem s dlouhými rukávy a nohavicemi nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.

Pes při speciálních disciplínách pracuje ve speciálním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.

Trasy člunů i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.

Člun při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

 

K9 VP1 – ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 1. STUPNĚ

 1. Přivolání psa ze člunu na břeh na 25 m 30 bodů
 2. Aportování praktického předmětu z vody na břeh (15 m)   30 bodů
 3. Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m) 30 bodů
 4. Donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu broděním (15 m) 30 bodů
 5. Aportování předmětu pořadatele ze člunu do člunu (15 m) 30 bodů
 6. Přivlečení surfu s osobou (25 m) 50 bodů

Speciální cviky                                                                                            200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 VP1 celkem                                                                                               300 bodů

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky K9 VP1

Přivolání psa ze člunu na břeh (25 m) – Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes je odvezen 25 m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu k psovodovi.

Aportování předmětu odhozeného pořadatelem (15 m) – Pořadatel ze člunu vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave. Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto předmětu na břeh.

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m) – Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.

Donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu broděním – Pořadatel na hlasitou výzvu psovoda umístí na břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) asi 5 m od břehu. Člun se psovodem se nachází na mělčině asi 10 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.

Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m) – Pořadatel sedící ve člunu společně se psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15 m. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po přinesení je pes vytažen zpátky do člunu.

Přivlečení surfu s osobou (25 m) – Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a soustavně volajícího o pomoc. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se jím dovléci ke břehu.

K9 VP2 – ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 2. STUPNĚ 

 1. přivolání psa ze břehu do člunu na 25 m (pes sedí na břehu) 30 bodů
 2. aportování do člunu předmětu odhozeného pořadatelem ze břehu 30 bodů
 3. vyslání pro ztracené pádlo ze člunu (15 m) 30 bodů
 4. přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m) 30 bodů
 5. pomoc plavci v nesnázích (25 m) 30 bodů
 6. přivlečení člunu s nabídkou lana (25 m) 50 bodů

Speciální cviky                                                                                            200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 VP2 celkem                                                                                               300 bodů

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky K9 VP2

Přivolání psa ze břehu do člunu (25 m) – Psovod odjíždí ve člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odplavání člunu 25 m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen do člunu.

Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu – Psovod se psem sedí ve člunu, který je vzdálen od břehu 25 m. Pořadatel stojící na břehu na pokyn rozhodčího odhodí do vody směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, asi do poloviny vzdálenosti člunu od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

Vyslání pro ztracené pádlo ze člunu (15 m) – Psovod se psem sedí ve člunu, který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nemohl zpozorovat, ztrácí pádlo. Po odplavání 15 m od pádla člun zastavuje. Psovod upozorní psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje pádlo zpět ke člunu, kde je psovodem vytažen znovu do člunu.

Přivlečení vysíleného surfaře ke břehu (25 m) – Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře, který třikrát zavolá o pomoc a dál leží klidně na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží bez pohybu v ruce lano, které pes uchopí a dovleče surf ke břehu.

Pomoc plavci v nesnázích (25 m) – Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu stále volající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

Přivlečení člunu s nabídkou lana (25 m) – Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma osobami, stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 25 m, uchopí lano nabídnuté mu jednou z osob na přídi a přivleče člun ke břehu.

 

K9 VP3 – ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 3. STUPNĚ

 1. přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (25 m) 20 bodů
 2. donesení pádla ze břehu psovodovi do člunu plaváním (25 m) 20 bodů
 3. pomoc plavci v nesnázích (25 m) 20 bodů
 4. přivlečení člunu s bezvládnými osobami (25 m) 20 bodů
 5. identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 60 bodů
 6. identifikace vzorku na vodní ploše 60 bodů

Speciální cviky                                                                                            200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 VP3 celkem                                                                                               300 bodů

Prováděcí pokyny ke speciálním cvikům zkoušky K9 VP3

Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (25 m) – Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař bez pohybu drží v ruce lano, které pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu.

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním (25 m) – Pořadatel na hlasitý požadavek psovoda umístí na břehu pádlo opřené o batoh  či jiný předmět. Člun se psovodem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave ke břehu a přináší pádlo ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen zpět do člunu.

Pomoc plavci v nesnázích (25 m) – Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu třikrát zavolající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání s ní se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.

Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (25 m) – Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z jehož přídě visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 25 m, samostatně vyhledá lano visící přes okraj člunu, které bez váhání uchopí a přivleče člun ke břehu.

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu (100 m) – Při vyhledávání v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody broděním na dlouhém vodítku. Prohledává vytyčený 100 m dlouhý úsek pobřeží, kde je v pobřežním porostu nebo v kamení na mělčině (10 cm pod hladinou) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes zřetelně označit. Trasu je možno projít i podruhé zpět s příslušnou bodovou ztrátou. Směr prohledávání trasy volí vzhledem ke směru větru psovod. Časový limit je 15 minut.

Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladině (100×200 m)- Při prohledávání vodní plochy 100×200 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Ve vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m jeden vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda. Při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit je 30 minut.

 

ZKOUŠKY ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Stopu může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, na postroji libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby ji sledoval se zájmem a bez donucení.

Označení předmětů a osoby – je dovoleno provést kteroukoli z poloh nebo aportováním a osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Agresivní chování u osoby znamená diskvalifikaci, nezájem o osobu na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.

Rozhodčí je povinen práci ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely nebo křičením. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa nebo při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.

Stopy se mohou zvedat s pauzou 2 hodiny a musí být kladeny různými osobami. Výjimku tvoří ZZS3, kde pro posílení pachové paměti u rozlišení klade obě stopy  stejný kladeč.

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Může ležet volně na podložce nebo být zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být ale zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději při uvedení psa na stopu.

 

K9 ZS1 – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 1. STUPNĚ

Obě stopy se při zkoušce ZS1 vypracovávají ve dne.

 1. STOPA: 1000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), začátek stopy označen sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 60 min., pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 20 minut.

Bodový rozpis 1. stopy – úseky vč. lomů po 20 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

 1. STOPA: 500 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 120 min., kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 15 minut.

Bodový rozpis 2. stopy – sledování stopy 60 bodů, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

Stopy celkem                                                                                               200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

ZZS1 celkem                                                                                                300 bodů

 

K9 ZS2 – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 2. STUPNĚ

První stopa při zkoušce ZZS2 se zvedá ve dne, druhá po setmění.

DENNÍ STOPA: 2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém úhlu, s vyhledáním začátku stopy, která protíná vytyčený čtverec 10×10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, stará 120 minut a pokrývající dva různorodé terény (osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 30 minut.

Bodový rozpis denní stopy – Začátek stopy 10 bodů, sledování stopy (5×10 bodů) 50 bodů, tři předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

NOČNÍ STOPA: 1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, se začátkem označeným světelným bodem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 minut, přetínající polní cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit je 20 minut.

Bodový rozpis noční stopy – Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 50 bodů, tři předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.

Stopy celkem                                                                                               200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 ZS2 celkem                                                                                                300 bodů

 

K9 ZS3 – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 3. STUPNĚ

Obě stopy při zkoušce ZZS3 se vypracovávají ve dne a pro posílení pachové paměti je klade obě stejný kladeč, kterého si psovod vylosuje na začátku akce.

 1. STOPA – 120 minut stará, 500 kroků dlouhá ve tvaru 2 oblouků, vyhledání začátku stopy v úseku 20 kroků po nasumování předmětu z pytlíku, s 1 indiferentní stopou v úseku, na stopě se nacházejí dva předměty kladeče a 2 další předměty s indiferentním pachem, kladeč leží na konci stopy. Časový limit pro zvednutí 20 minut.

Bodový rozpis 1. stopy – Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, chybné označení cizího předmětu -5 bodů, označení osoby 31 bod.

 1. STOPA – 180 minut stará, 1000 kroků dlouhá ve tvaru 3 oblouků, vyhledání začátku stopy po nasumování předmětu z pytlíku v úseku 20 kroků se 2 dalšími stopami, na stopě se nachází dva předměty kladeče, rozlišení osoby kladeče ležícího na konci stopy se dvěma dalšími osobami. Časový limit 30 minut.

Bodový rozpis 2. stopy – Začátek stopy 10 bodů, sledování trasy stopy 49 bodů, dva předměty po 5 bodech, označení osoby 31 bod.

Stopy celkem                                                                                               200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 ZS3 celkem                                                                                                300 bodů

 

ZKOUŠKY ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

Speciální cviky se u všech stupňů zkoušek ZP provádějí dvakrát, vždy v různých terénech. Výjimku tvoří pouze stupeň ZP1, kde může být použit dvakrát stejný terén, ale vždy s jiným místem vstupu psovoda se psem.

Psovod se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách (možné i pro část terénu) a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

Nalezené úkryty oznamuje psovod vysílačkou, upřesňuje je a předává vedoucímu terénu. Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu.

 

K9 ZP1 – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100×100 kroků mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.

Tři osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 15 minut.

Vyhledání a označení každé zavalené osoby v sutinách (3x 60 b)               180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů         

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 ZP1 celkem                                                                                               300 bodů

 

K9 ZP2 – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100×150 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Jeden se prohledává ve dne a jeden po setmění. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut.

Vyhledání a označení každé zavalené osoby v sutinách (5x 40 b)               200 bodů

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 ZP2 celkem                                                                                               300 bodů

 

K9 ZP3 – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100×200 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se ve dne. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.) a povalují se rušivé předměty (součástky oděvů s lidským pachem, zbytky potravin).

Hledají se čtyři pohřešované osoby a dva vzorky lidského pachu ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Dvě osoby jsou 2 m pod úrovní terénu a dvě osoby 2 m nad úrovní. Vzorky jsou umístěny jeden 10 cm pod sutinou a jeden v hloubce 1 m.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.

Vyhledání a označení každého subjektu v sutině (6x 30 b)                         180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 ZP3 celkem                                                                                               300 bodů

 

ZKOUŠKY TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ

Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 10 kroků.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

 

K9 TV1 – ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100×100 kroků jsou v přírodním prostředí a oba se prohledávají ve dne. V terénu mohou být rušivé předměty bez lidského pachu (mrtvolky zvířat, ptáků apod.).

Tři pohřešované osoby jsou umístěny v úrovni terénu, ale tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 15 minut.

Vyhledání každé ukryté osoby v terénu (3x 60 b)                                       180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů         

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 TV1 celkem                                                                                               300 bodů

 

K9 TV2 – ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 2. STUPNĚ

Terén s obtížně prostupným porostem (strže, rokle, maliní) o rozměrech 100×150 kroků musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body). V terénu mohou být rušivé předměty bez lidského pachu (mrtvolky zvířat, ptáků apod.).

Prohledávání terénu se provádí dvakrát, ve dvou různých terénech, jednou jako denní a jednou noční práce. Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut.

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (3 osoby leží v úrovni terénu, 2 jsou umístěny asi 2 m nad terénem).

Psovod se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím, která nemusí vést středem prostoru. Pro práci v noci je vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.

Vyhledání a označení každé osoby v terénu (5x 40 b)                                 200 bodů

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 TV2 celkem                                                                                               300 bodů

 

K9 TV3 – ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 3. STUPNĚ

Dva terény s nepřehledným, ale blíže nespecifikovaným porostem nemají stejné rozměry ani fyzicky vyznačené hranice. Mají je pouze stanoveny souřadnicemi GPS, které psovod obdrží až před nástupem se psem. Prohledávání se provádí v obou případech ve dne.

První terén je o rozměrech 100×300 kroků a obsahuje tři ukryté živé osoby. Dvě jsou ukryty v úrovni terénu tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, a třetí je umístěna ve výšce 2 m.

Druhý terén má rozměr 100×150 kroků a jsou v něm ukryty dva cadavery, jeden v úrovni terénu a jeden ve výšce asi jednoho metru.

Rozhodčí se pohybuje terénem buď za psovodem nebo zůstává na vybraném stanovišti.

Psovod se pohybuje oběma terény podle vlastní taktiky a vysílá psa k prohledávání podle své úvahy. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a místa nálezů ukládá do GPS nebo do mapky, kterou po skončení odevzdá rozhodčímu.

Časový limit pro prohledání prvního terénu je 30 minut, pro prohledání druhého terénu 20 minut a přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 60 minut.

Vyhledání a označení každé osoby v terénu (5x 40 b)                                 200 bodů

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 ZP3 celkem                                                                                               300 bodů

 

ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.

Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.

Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastního uvážení.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.

Nálezy oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezený subjekt ve druhém terénu. Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku chybně.

Pomocníci se v terénu pohybují na lyžích nebo na sněžnicích.

 

K9 LP1 – ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100×100 kroků jsou překříženy několika lyžaři a oba se  prohledávají ve dne. Sněhová pokrývka terénů je vyžadována v souvislé ploše min. 20 cm.

Hledají se tři osoby a dva předměty ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + předměty.

Osoby musí být umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem, jsou pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.

Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly vizuálně zjistitelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem.

Bodové hodnoty za nalezené předměty jsou 2x 10 bodů a nenalezení některého z nich neohrožuje splnění zkoušky.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut.

Vyhledání každé osoby (3x 60 b)                                                                180 bodů

Nalezení předmětů     (2x 10 b)                                                                    20 bodů         

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 LP1 celkem                                                                                               300 bodů

 

K9 LP2 – ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100×150 kroků, z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika lyžaři. Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 30 cm.

Prohledávání terénu se provádí dvakrát, ve 2 různých terénech, jednou jako denní a jednou noční práce. Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut.

Hledají se dvě osoby a dva batohy umístěné ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:2, 3:1, 1:3, 0:4). Osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm. Předměty (batoh, krosna) jsou rovněž pod úrovní terénu zahrnuty sněhem a musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob.

Vyhledání každé zavalené osoby (batohu) (4x 50 b)                                   200 bodů       

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 LP2 celkem                                                                                               300 bodů

 

K9 LP3 – ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ

Dva svažité terény o rozměrech 100×200 kroků jsou překříženy lyžaři a prohledávají se oba ve dne. Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 40 cm.

Hledá se jedna pohřešovaná osoba, dva vzorky lidského pachu a jeden batoh ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:2, 3:1, 1:3, 0:4). Osoba je umístěna tak, aby nebyla vizuálně zjistitelná, pod úrovní terénu v hloubce asi 100 cm. Hledaný předmět (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, zahrnut sněhem a musí obsahovat dostatek lidského pachu hledané osoby. Vzorky lidského pachu jsou zahrnuty sněhem a umístěny asi 30 cm hluboko.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Při vyhledávání se hodnotí i jistota pohybu psovoda na lyžích.

Vyhledání každého subjektu (4x 50 b)                                                        200 bodů       

Speciální cviky celkem                                                                                200 bodů

Poslušnost                                                                                                    100 bodů

K9 LP3 celkem                                                                                               300 bodů

 

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ

Všechny zkoušky C (Cadaver) jsou specializací pro praktické využití psů v rámci zásahů ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Hledané vzorky nejsou rozdílné, zkoušky se liší především prostředím, ve kterém probíhají.

Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží známku chybně.

 

K9 ZP/C – ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ CADAVER

Zkouška vyhledávání cadaveru v prostředí sutin a opuštěných zdevastovaných staveb je nástavbou vyhledávacích záchranných prací pomocí psů.

Terény o rozměrech 100×100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden jako denní a jeden jako noční práce s časovým limitem 25 minut.

Tři hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (0:3, 2:1, 1:2).

V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

Psovod je seznámen s hranicemi prostoru a pohybuje se v něm podle vlastní taktiky. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Vyhledání každého vzorku (3x 60 b)                                                           180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů

K9 ZP/C celkem                                                                                         200 bodů

 

K9 LP/C – ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ CADAVER

Zkouška vyhledávání cadaveru v lavinových a sněhových polích je zimní modifikací výcviku vyhledávacích prací pomocí psů.

Terény o rozměrech 100×100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden jako denní a jeden jako noční práce s časovým limitem 25 minut.

Tři hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (0:3, 2:1, 1:2).

V terénu mohou být umístěny rušivé předměty (negativa bez lidského pachu).

Psovod je seznámen s hranicemi prostoru a pohybuje se v něm podle vlastní taktiky. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Vyhledání každého vzorku (3x 60 b)                                                          180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů         

K9 LP/C celkem                                                                                        200 bodů

 

K9 TV/C – ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ CADAVER

Zkouška vyhledávání cadaveru v přírodním prostředí nepřístupných terénních ploch je další modifikací výcviku vyhledávacích prací pomocí psů.

Terény o rozměrech 100×100 kroků jsou v nepřehledném přírodním prostředí a prohledávají se jeden jako denní a jeden jako noční práce s časovým limitem 25 minut.

Tři hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (0:3, 2:1, 1:2).

V terénu mohou být umístěny rušivé předměty (negativa bez lidského pachu).

Psovod je seznámen s hranicemi prostoru a pohybuje se v něm podle vlastní taktiky. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.

Vyhledání každého vzorku (3x 60 b)                                                          180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů         

K9 TV/C celkem                                                                                        200 bodů

 

K9 VP/C – ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ CADAVER

Zkouška vyhledávání cadaveru ve vodě je velmi náročnou variantou výcviku vyhledávacích prací pomocí psů v praxi.

Identifikace vzorků lidského pachu se provádí ve dvou úsecích pobřežního pásma vodního toku 100 m dlouhých a na vodní ploše 100×100 m.

Terény pro vyhledávání v pobřežním pásmu (rákosí, kameny, bahno, otočené čluny) i na vodní ploše jsou v přírodním neimitovaném prostředí a provádějí se všechny jako denní práce. V terénu mohou být umístěny naplavené předměty, mrtvé ryby či jiná negativa. Koupající se děti mimo vytyčený terén nejsou na závadu

Hledané subjekty (imitované vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod hladinou  a nesmějí být vizuálně zjistitelné.

Psovod je seznámen s hranicemi vytyčených prostorů a pohybuje se v nich sám podle vlastní taktiky. Nálezy označuje a hlásí vysílačkou.

V pobřežním pásmu pracuje psovod se psem ve směru z vody (broděním) na 10 m vodítku nebo na volno. Může být použita varianta 1:1 nebo 0:2. Časový limit 15 minut.

Při práci na ploše 100×100 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Časový limit 30 minut.

Vyhledání každého vzorku (3x 60 b)                                                          180 bodů

Souhra ve dvojici, jistota psovoda, práce s vysílačkou (2x 10 b)                 20 bodů         

K9 VP/C celkem                                                                                        200 bodů

 

K9 ZL – ZKOUŠKA ZÁCHRANY Z LEDU

POPIS JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

1. Přinesení dvou ležících předmětů ze zamrzlé vodní plochy                         (20 bodů)
Pořadatel umístí do vzdálenosti 25 metrů na ledovou plochu dva libovolné praktické předměty (ledvinu, čepici apod.) 25 m od sebe. Psovod procházející opodál je přivolán na břeh, odkud vysílá psa k postupnému přinesení obou předmětů. Pes nevidí umisťování předmětů.
2. Donesení záchranné pomůcky tonoucímu                                                       (30 bodů)
Psovod se psem jsou přivoláni na břeh, kde ve vzdálenosti 25 metrů leží v díře v ledu figurant a volá o pomoc. Na povel psovoda uchopí pes lano se záchranným plovákem a běží přímo k figurantovi, který od něho plovák převezme. Pes zůstává u figuranta a může lano od plováku stále držet. Psovod hlásí do vysílačky situaci a dojde si pro psa.
3. Doprava záchranného prostředku společně se záchranářem                    (30 bodů)
Psovod se psem zapřaženým do záchranných saní se nacházejí u břehu. Ve vzdálenosti 25 metrů leží v díře v ledu figurant volající o pomoc. Na povel psovoda běží pes se saněmi k tonoucímu, těsně následován psovodem. Po dosažení cíle pes na povel uléhá, psovod vyprostí figuranta, naloží ho na záchranný prostředek a společně se psem jej táhnou ke břehu. Cvik končí po dosažení výchozího místa.
4. Donesení záchranného lana tonoucímu                                                             (30 bodů)
Psovod se psem nacházející se opodál jsou přivoláni na břeh, kde ve vzdálenosti 25 metrů ve vodě leží figurant v díře v ledu a volá o pomoc. Psovod nabídne psovi konec 30 m lana, pes konec lana uchopí a běží s ním k figurantovi, který se lana pevně zachytí. Psovod pak pomocí tohoto lana vytahuje figuranta na pevný okraj zamrzlé plochy. Pes po donesení lana a uchopení lana figurantem nemusí lano pustit a může psovodovi pomáhat v tahu. Po bezpečném vytažení celého těla figuranta z vody na led je cvik ukončen.
5. Samostatné vytažení tonoucího z díry v ledu                                                    (40 bodů)
Psovod se psem procházejí opodál a jsou přivoláni na břeh. Ve vzdálenosti 25 metrů ve vodě leží figurant volající o pomoc a mávající libovolnou součástkou výstroje (čepice, šála apod.). Na povel psovoda běží pes k figurantovi, zakousne se do nabízeného předmětu a táhne za něj figuranta z vody. Figurant má v druhé ruce ledovcový bodec, kterým si pomáhá. Cvik končí v okamžiku, kdy je figurant bezpečně venku z vody celým tělem a je schopen se dále pomocí ledovcového bodce sám plížit ke břehu. Psovod si jde pro psa, odebírá mu předmět a přiřazuje psa k noze.
6. Vyhledání cadaveru na zamrzlé ploše                                                                 (40 bodů)
Na ploše 100×100 kroků vyhledává pes vzorek cadaveru, umístěný v malé těsné díře v ledu. Jeho umístění nesmí být zjistitelné zrakem. Plocha je označena v rozích praporky nebo bójkami. Pohyb psovoda je při prohledávání z hlediska bezpečnosti omezen podle okraje prohledávané plochy. Časový limit vyhledání je 15 minut.
7. Souhra a spolupráce, manipulace s vysílačkou                                                (10 bodů)
Ukončení cviků č. 2 až 6 hlásí psovod vysílačkou s informací o situaci, provedeném zásahu či zdravotním stavu figuranta. U cviků č. 2 až 5 je pes jištěn proti sklouznutí do otvoru v ledu 30 m šňůrou připnutou na postroji a ovládanou pomocníkem stojícím na výchozím místě za psovodem. Psovod je při všech cvicích vybaven záchrannou vestou, na nohou může mít sněžnice proti proboření nebo nesmeky proti sklouznutí.
Speciální cviky        200 bodů
K9 ZL – ZKOUŠKA ZÁCHRANY Z LEDU (200 bodů)
 
POTŘEBNÝ MATERIÁL
1 ks záchranné sáně                                2 ks různé předměty k aportování
1 ks suchý oblek                                       4 ks házecí pytlík (25 m)
2 ks ledovcové bodce                              1 ks výstrojní předmět pro cvik č.5
2 ks plovoucí lano 30 m
1 ks záchranný plovák nebo deska
 
 

K9 PJ – ZKOUŠKA POHOTOVOSTNÍ JEDNOTKY

Zkouška pohotovostní jednotky se považuje za vrchol výcviku záchranného psa a probíhá podle ní Mistrovství ČR záchranných psů. Pro složení zkoušky ZPJ se při mistrovství sčítají pouze výsledky obou speciálů bez disciplíny poslušnosti, která v součtu se speciály ovlivňuje pouze pořadí mistrovství.

Dva terény o rozměrech 100×200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut.

Hledají se 3 živé osoby (1 v úrovňovém úkrytu, 1 v hloubce 2-3 m a 1 ve výšce 2-3 m nad zemí) a 3 vzorky mrtvého pachu (jeden v úrovni terénu, 1 ve výšce 1 m a 1 v hloubce 1 m). Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci.

Psovod je vybaven vysílačkou, kterou oznamuje každý nález a druh nálezu rozhodčímu, volá záchrannou četu a vymezuje co nejpřesnější prostor pro vyproštění. Vyproštění se psovod aktivně nezúčastňuje.

Vyhledání a označení všech hledaných subjektů      (6×50 b.)                                 300 bodů

Zkouška ZPJ celkem                                                                                              300 bodů