K9 Rescue CZ cvičí své psy především pro využití v praxi. Ve spolupráci s policií a hasiči, ale i na základě prosby lidí pohřešujících své blízké, se již zúčastnili mnoha pátracích akcí.

 K9 Rescue CZ trains its dogs mainly for use in practice. In collaboration with the police and firefighters, but also at the request of people missing their loved ones, they have already participated in many search events.

 Zásahová pohotovostní jednotka K9 Rescue CZ je sestavena z momentálně nejlépe připravených psů. Sestava šesti psovodů je průběžně stále aktualizována na základě jejich kvalifikace, zdravotního stavu a současné kondice. Kvalifikační prověrky jsou podmíněny úspěšným zvládnutím požadavků na vyhledávání osob zavalených v sutinách, ztracených v terénu nebo zasypaných v lavině. Psovodi jsou rovněž aktivně připravováni i v oblasti cadaveru, tedy vyhledávání osob, které již nežijí, např. při pátrání po utonulých. Psovodi procházejí i soustavnou teoretickou odbornou přípravou. Aktuální sestava pohotovostní jednotky K9 Rescue CZ je inovována dvakrát za rok a je složena ze dvou zásahových trojek plus rezerva. Při vysílání psovodů na praktický zásah jsou vysíláni členové těchto dvou zásahových trojek přednostně. Do pohotovostní šestice se kvalifikují psovodi složením zkoušek typu C a splněnou kondiční prověrkou. 

 Emergency emergency unit K9 Rescue CZ is composed of currently best prepared dogs. The set of six handlers is continuously updated based on their qualifications, health and current fitness. Qualification checks are conditional on the successful handling of searches for people buried in rubble, lost in the field or buried in an avalanche. The handlers are also actively trained in the field of cadavers, ie searching for persons who no longer live, for example, in search of the drowned. Handlers also undergo continuous theoretical training. The current K9 Rescue CZ emergency unit is upgraded twice a year and consists of two emergency troops plus a reserve. When sending handlers for practical intervention, the members of the two intervention troops are sent preferentially. The handlers are qualified to the standby six by passing the type C tests and fulfilling the condition check.