N2 – Hospodaření s majetkem

 

NORMATIV K9 RESCUE CZ 2/2019

 

 

 

EVIDENCE, POŘIZOVÁNÍ A MANIPULACE S MAJETKEM

 

 1. Účelem normativu 2/2019 je zajištění evidence majetku K-9 RESCUE CZ, z. s. (dále jen spolek), určení pravidel pořizování, manipulace s majetkem a péče o majetek.

 

 1. Normativem se řídí všichni členové spolku.

 

 1. Majetek spolku se rozděluje na:
 • dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)
 1. nemovitý majetek (pozemky, stavby, budovy) a umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, předměty z drahých kovů – bez ohledu na jejich cenu a dobu použitelnosti
 2. samostatné movité věci – vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč včetně DPH a zároveň mají provozně technické funkce delší než 1 rok
  • dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen DNM) – jedná se zejména o software, pokud je pořizován samostatně a není součástí hardwaru a je v hodnotě od 0 do 60.000 Kč včetně DPH.
  • drobný hmotný majetek (dále jen DKP) – majetek jehož hodnota je od 1.000 do 40.000 Kč včetně DPH a doba použitelnosti je delší než 1 rok
  • materiál – jedná se o věci v hodnotě do 1.000 Kč včetně DPH, které slouží k okamžité spotřebě (kancelářský materiál, pomůcky pro výcvik, prospekty, krmení pro psy, reklamní předměty s logem spolku a další nejmenovaný materiál)

 

 1. Veškerý majetek spolku musí být řádně a včas evidován, to znamená musí být neprodleně po jeho pořízení zapsán do evidenční karty nebo do skladových záznamů (evidenční kniha, program v PC).

Evidence majetku bude rozdělena podle zařazení majetku na evidenci DHM, DNM, DKP a materiálu.

 

 1. V evidenci bude zapsán:

– den pořízení (datum na daňovém dokladu, darovací smlouvě …)

– inventární číslo (pokud bude přiděleno – v případě dlouhodobého majetku a DKP)

– způsob pořízení (nákup z vlastních prostředků spolku, sponzorský dar, zakoupení

  z prostředků dotace, osobní dar člena spolku …)

– název majetku 

– cena v okamžiku pořízení (cena u daňového dokladu vč. DPH, cena z darovací

  smlouvy. Pokud není cena známa, bude stanovena odborným odhadem, porovnáním

  ceny obdobného majetku u specializované prodejny nebo jiným způsobem – tento

  způsob odhadu odsouhlasí výbor spolku)

 

 1. Majetek pořízený z dotací z veřejných prostředků bude evidován, kromě běžné skladové evidence, ještě na zvláštních listech s označením dotace, z níž byl pořízen, a to z důvodu možných kontrol orgánů, které dotaci poskytly.

 

 1. Za majetek uložený ve skladu zodpovídá osoba, určená výborem spolku. Odpovědná osoba je povinna se svěřeným majetkem nakládat v souladu s těmito pokyny, pečovat o jeho údržbu, chránit jej před odcizením, poškozením, zničením či ztrátou a vést evidenci majetku spolku, sledovat jeho zápůjčky a vracení.

 

 1. V případě, že majetek nebude uložen ve skladu, bude v evidenci zaznamenána osoba, která bude svěřený majetek využívat. V záznamu bude uveden datum vydání ze skladu a jméno osoby, která majetek převezme.

Při vracení majetku do skladu bude zaznamenáno datum vrácení a stav majetku, v jakém byl do skladu vrácen.

 

 1. V případě jakýchkoli změn na majetku (poškození, zničení, …) bude tato skutečnost zapsána do evidence, včetně podpisu osoby, která majetek vrátila v tomto stavu. Záležitost ohledně opravy, náhrady škody a případného vyřazení majetku z evidence řeší výbor, který sám rozhodne, nebo postoupí rozhodnutí členské schůzi (v případě majetku vyšší hodnoty – dle schvalovacího řádu)

 

 1.  Inventarizace majetku a závazků

 Spolek má povinnost inventarizovat veškerý majetek alespoň jedenkrát ročně.   

 Periodická inventarizace se provádí k rozvahovému dni, ale je možné ji provádět také   

 čtyři měsíce před a jeden měsíc po rozvahovém dni, pokud z časových důvodů není  

 možné inventury provést k rozvahovému dni.

 Inventarizace zahrnuje:

      10.1 Inventuru:

               – fyzickou – stav majetku se zjistí počítáním, měřením, vážením majetku hmotné i

                  nehmotné povahy)

               – dokladovou (závazky, rezervy a další majetek, u kterého nelze provést 

                  fyzickou inventuru)

               Zákon o účetnictví ukládá zaznamenávat fyzické stavy majetku v inventurních

               soupisech a potvrdit je podpisy osob odpovědných za provedení inventarizací

      10.2  Porovnání skutečného stavu se stavem účetním – zjištění rozdílů

               – manko (skutečný stav je nižší než účetní)

               – přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní)

      10.3  Zjištění příčin inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání – zanesení těchto výsledků

               do evidence a zjištění odpovědnosti za rozdíly.

 

 1.   Datum inventarizace a složení inventarizační komise stanoví výbor na svém jednání.

 

 1.   Podklady pro inventarizaci připraví osoba zodpovědná za účetnictví spolku.