Ustavující schůze K9R

Zápis z ustavující schůze spolku K-9 RESCUE CZ, z. s.

Dne 30. 12. 2016 proběhla ustavující schůze spolku K-9 RESCUE CZ, z. s.  (dále jen „spolek“).

Ustavující schůze byla svolána dne 30. 11. 2016 svolavatelem, Tamarou Šumpelovou a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:

Sepsání listiny přítomných
Slovo svolavatele a volba předsedajícího
Schválení stanov
Volba orgánů spolku
Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku
Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 2)

Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Jaroslava Sedláka.

Ad 3)

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro bylo 18 přítomných, proti 0, zdrželo se 0. Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 4)

Předsedou spolku a statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami zvolena Tamara Šumpelová. Pro bylo 18 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.

Jako člen výboru byl zvolen Jaroslav Sedlák a Martina Vaňková. Pro bylo 18 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.

Jako revizor spolku byl zvolen Radek Kučera. Pro bylo 18 přítomných, proti 0, zdrželo se 0.

Ad 5)

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byla usnesením schůze pověřena Tamara Šumpelová.

V Českých Budějovicích dne 30.12. 2016